Stichting tot Nut Arum

“Stichting tot Nut" levert een (financiële) bijdrage in de verbetering van het sociale en culturele leven in het werkgebied van de voormalige Stichting Nutsspaarbank te Arum, in de vroegere gemeente Wûnseradiel.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door
 • het financieel steunen van en/of het zorgdragen (beschikbaar stellen) van voorzieningen voor (aan) de in het werkgebied gevestigde verenigingen, stichtingen of groepen van natuurlijke personen, die activiteiten ontplooien die, naar het oordeel van het bestuur van de stichting, bevorderlijk zijn voor de verbetering van het sociale en culturele leven in het werkgebied;
 • alle overige wettelijke middelen welke daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Alleen aanvragen uit Arum, Kimswerd, Witmarsum, Schraard, Pingjum, Zurich, Lollum, Exmorra, Kubaard, Achlum, Wons, Longerhouw en Schettens komen voor donatie in aanmerking.

  Kimswerd

  Pingjum

  Exmorra

  Zurich

  Achlum

  Lollum

  Witmarsum

  Schraard

  Longerhouw

  Arum

  Arum is een klein dorpje met circa 1000 inwoners en ligt aan de elfstedenroute. Van oudsher was Arum de thuisbasis van Nutsspaarbank in Arum.

  Schettens

  Kubaard

  Wons

  Schenking aan Stichting tot Nut

  Stichting tot Nut heeft een SBBI-status. SBBI's zijn in beginsel vrijgesteld voor de heffing van schenk- en erfbelasting. Wanneer u Stichting tot Nut een schenking, erfenis of legaat toebedeelt, dan blijft die vrijgesteld van heffing.

   Terp 10 Communicatie

   Stichting tot Nut
   Secretariaat: Lidlumerwei 14
   8854 GN Oosterbierum

   info@stichtingtotnut.nl

   Toneeluitvoering

   In juni heeft toneelvereniging Surprise